4.jpg

 

 

Expiatio 18

Het dorp Yulak Dar wordt geregeerd door twee pacten, twee kampen met elk hun eigen doelen. Pact Phobos wordt het ene pact genoemd. Zij staan voor het nemen, voor het verkrijgen van wat zij nodig hebben om te gebruiken zoals het hen goeddunkt. Het andere kamp is genaamd Pact Elpis. Dit pact staat voor het geven. Pact Elpis geeft hetgeen zij te geven hebben om aanpassingen te maken, waar zij vinden dat het nodig is. Deze pacten bepalen de orde in Yulak Dar.

Maar dan arriveren er op een dag zes vreemde wezens, die zichzelf de Archai noemen. Alle zes geven zij aan dat ze van de goden komen en dat zij hetgeen representeren waar de goden voor staan. De wezens krijgen hun volgelingen onder de inwoners van Yulak Dar. Machtig als dat zij beweren te zijn, kunnen zij de inwoners van Yulak Dar goed helpen.

Ook arriveert er een matriarchale stam. Dit is een stam waar vrouwen het voor het zeggen hebben en waar conflict centraal lijkt te staan. Meer conflict in het dorp wordt ook veroorzaakt door de vreemde wezens die het dorp constant aanvallen. Zij zijn op zoek naar offers. Ze overvallen het dorp en proberen zo hun greep op de dorpelingen te krijgen. Ze worden echter verdreven door de inwoners van Yulak Dar, hoewel ze nog niet lijken te zijn verslagen…

Alsof dit alles nog niet genoeg was, lijken er ook vreemde wezens af te komen op de grote pilaar in het midden van de rituele plek. Deze figuren lijken wel machines, gemaakt door zeer vernuftige wetenschappers. Zij lijken gestuurd te worden door een onbekende macht. Aan de inwoners van Yulak Dar de taak om uit te zoeken waar zij vandaan komen en wie hen eigenlijk heeft gestuurd.

 

 

Expiatio 19

Een ander machtig persoon heeft zich nu ook gemengd in het spel van deze wereld. Een zeer wijs man die zichzelf Dementor noemt, heeft enkele inwoners van Yulak Dar uitgenodigd om bij hem te komen dineren. Hij is op zoek naar nieuwe leerlingen en assistenten voor zijn magische experimenten. Gedreven door zijn zoektocht naar kennis en een antwoord op alles, nodigt hij de inwoners van Yulak Dar uit om mee te doen aan een van zijn experimenten. In dit experiment moeten de dorpelingen een wapen maken dat zo sterk is dat het alles kan raken en doden wat de dragen van het wapen maar wil. Om de inwoners van Yulak Dar te helpen, heeft Dementor een groep wijze magiërs meegestuurd. Zij noemen zichzelf de Cultus van Hissdar. Deze groep wijze figuren hebben zeer veel kennis en zijn bereid om hun kennis met de inwoners van het dorp te delen.

De voorbereidingen voor het experiment kostten veel tijd en wat ook niet meehelpt is dat die vreemde wezens die op zoek zijn naar menselijke offers weer zijn teruggekeerd. Zij lijken nu echter niet alleen op zoek te zijn naar offers, maar ook naar een uitverkorene uit een van hun profetieën. Gelukkig worden zij verslagen door de inwoners van het veel sterkere Yulak Dar. Ook het experiment lijkt te zijn gelukt en met dit wapen doodt Ragnar een zeer sterk wezen die uit de diepe krochten van de wereld leek te zijn gekropen.

Wanneer echter al het gevaar leek te zijn geweken, ontstaat er een nieuwe dreiging voor de inwoners van het dorp. Een leger wil zijn kamp opzetten in het dorp om van daaruit een oorlog te gaan voeren. De dorpelingen willen hun onafhankelijkheid behouden en verzetten zich tegen deze legermacht. Een groot gevecht ontstaat, waarbij zelfs de sjeik van Yulak Dar bijna het leven liet. Dit deel van de legermacht is verslagen, maar hoe lang zal het duren voordat de rest van het leger wraak komt nemen op hun gedode kameraden?

 

 

Expiatio 20

Vaandels wapperen, zwaarden kletteren en pijlen zoeven door Yulak Dar. Dit is geen oorlog of strijd, nee, dit is eer. In de naam van de Arche van Ridderlijkheid, Le Chevalier, werd in Yulak Dar een riddertoernooi georganiseerd om de moed van de strijders te toetsen. Hoewel vrijwel alle Archai het pact de rug toekeerden wisten de fanatici van Phobos hun eer te behouden door op slinkse wijze het toernooi te winnen. Terwijl Le Chevalier de troon van Phobos besteeg wuifden de vlaggen van Aydinlathma, Shenu, Bianhua, Sadaka en Hynafiat bij het kampement van Elpis. Zal het groene pact deze eenzaamheid doorstaan?

Daarnaast werden de inwoners van Yulak Dar vereerd met een bezoek van Remi Vidal, de voormalige koning van Tahir. Ooit dwong zijn naam respect af, nu smeekt hij anderen om gunsten. Uit wanhoop is hij een alliantie aangegaan met de pretentieuze Bronzen Koning. Deze schurkenleider teistert met zijn bende grote gebieden en vele landerijen rond Tahir. Sinds het bondgenootschap tussen Remi en de Bronzen Koning is de bandieten ‘koning’ plots een gevaarlijke pion geworden in het politieke spel rond Yulak Dar. De kruiperigheid van Vidal bezorgde de Bronzen Koning een belangrijk artefact, genaamd de ‘Codex’.

Tegelijkertijd werd Yulak Dar geteisterd door een horde Varjagen. Dit bijna-mythische volk van elite krijgers raast plunderend en feestend over de Creatie. In hun waan van ontstijging tot het Eeuwige Slagveld dansen zij op het graf van hun tegenstanders tot in het holst van de nacht. De helden van Yulak Dar wisten zich ten nauwe nood staande te houden in het licht van deze apocalyptische krijgers… Maar hoe lang weten zij de zeis van de dood te ontspringen nu zij hun kop boven het maaiveld uitsteken?

 

 

 

Expiatio 21

Bange rovers van de Bronzen Koning maken zich gauw uit de voeten met wat laatste buit. Hoewel de Bronzen Koning een machtige speler is geworden op het schaakbord van de wereld, lijken zijn rovers voorzichtig en schichtig. Tegen het vallen van de nacht vielen de plundertochten helemaal stil, want de nacht is van de Varjagen. Een half jaar geleden wist Yulak Dar zich staande te houden tegenover de behaarde mythische krijgers, maar deze weerstand was onder de Varjagen niet onopgemerkt gebleven. De belofte van eeuwige roem en glorie trok de aandacht van de grootste Varjagen krijgers, en de nachten in de wouden rond Yulak Dar vulden zich met bloed en staal.

Onder de druk van deze nachtelijke belegeringen probeerden de leden van de pacten van Yulak Dar desalniettemin hun rituele taken te volbrengen: De hergeboorte van twee van de Archai, Aydinlatma en Hynafiad. Waar de wedergeboorte van Aydinlatma getekend werd door een weldaad aan raadsels en mysterie, zou het derde ochtendgloren een veldslag aankondigen om de aard van de herboren Hynafiad te dicteren. Waar de leden van Elpis slim en geraffineerd de Arche van verlichting aan hun zijde verwierven, slaagde Phobos erin met brute kracht het conflict aan hun zijde te krijgen.

Naast hun rituele taken wisten de pacten over de jaren heen ook naam te maken voor zichzelf. Yulak Dar transformeerde van een verborgen rituele plaats in neutrale wouden tot een politieke macht op zich, een macht waarmee de omliggende landen rekening dienden te houden. Naast vijanden leverde dit de inwoners ook nieuwe bondgenoten op, waaronder de academici van het Reliquarium. Deze esoterische magiërs begeleidden de inwoners in de ontwikkeling van een nieuw wapen tegen de oprukkende Varjagen. Dit nieuwe wapen, een automaton samengesteld uit wrakstukken uit de omgeving genaamd Exodus, waakt nu rond de rituele plaats. Voor hoe lang zal deze nieuwe macht van Yulak Dar onuitgedaagd blijven?

 

 

Expiatio 22

Zweet stond op zijn voorhoofd. Paniek klonk in zijn stem. De academicus deed angstig zijn verhaal over de staat van de Magiërstoren van Tahir, het Reliquarium. Terwijl de inwoners van Yulak Dar druk bezig waren met het verslaan van de Varjagen heeft de Bronzen Koning zijn kans gezien om het Reliquarium departement voor departement aan zijn kant te krijgen. Door Maximilian, de Rector Magnificus, te chanteren wist de Bronzen Koning het Reliquarium definitief uit de invloed van Tahir weg te trekken. En wanneer de Bronzen Koning nieuw speelgoed heeft, kiest hij ervoor dit te gebruiken.

Yulak Dar werd nacht op nacht belaagd door de vreemde experimenten van de waanzinnige Maximilian. En terwijl deze gemuteerde wezens de poorten belaagden was het ook tijd voor de Pacten om zich te bekommeren om de wedergeboorte van de Archai Bianhua en Sadaka. Ondanks dit alles wisten de Yulak Dari hun dorp en hun landerijen veilig te houden zonder hulp van hun automaton. Maximilian werd geraakt daar waar hij kwetsbaar was, met een dolk in het hart van zijn vrouw Adelina. Een oude vloek werd hiermee beëindigd, maar een nieuwe lag nog in de waagschaal. Geconfronteerd door het dilemma van Bianhua kozen de inwoners om de gemuteerde experimenten van Maximilian te verwelkomen in de wereld, en gaven zij zo ruimte aan een nieuw volk.

Echter, het verval van Maximilian in de grip van de Bronzen Koning toonden aan allen dat de Bronzen Koning een macht is om niet mee te spotten. In het aangezicht van zijn toenemende invloed besloten de aangrenzende volkeren en rijken dat het zinvol was om te komen tot een centraal beraad in het neutrale Yulak Dar. Zullen de Yulak Dari de volkeren verenigen tegen deze oude vijand, of blijken de kaarten van het lot toch anders geschud?

 

Expiatio 23

De faam van Yulak Dar was aanzienlijk gegroeid door hun verzet tegen de Bronzen Koning. Ondanks hun geringe aantal wisten de inwoners van Yulak Dar hun onafhankelijkheid te behouden en dit dwong respect af bij de omliggende volken. Ondermeer door de angtaanjagende automaton Lumen Exodus werden zij welhaast onkwetsbaar geacht. Toen er dus, op aandringen van Tahir, een algemene bijeenkomst van de volkeren werd georganiseerd gold er één plek als vanzelfsprekend: Yulak Dar.

Spoedig begonnen de delegaties van de volken te arriveren. Om permanent invloed uit te oefenen in het nieuwe politieke machtscentrum stelden de volken ambassadeurs aan. Deze ambassadeurs zouden bindende besluiten nemen namens de volken.  

De agenda van de volksvergadering bevatte velerlei punten, maar één was verreweg het belangrijkst: De oorlog tegen de Bronzen Koning. Sommige volken waren sterk gekant tegen deze omhooggevallen vagebond terwijl anderen hem respecteerden of welhaast bewonderden. Het besluit over de oorlog zou zaterdagavond genomen worden. Om de veiligheid te garanderen tijdens deze cruciale stemming werd het ultieme wapen, Lumen Exodus, opgeroepen. Zijn dreigende gestalte waakte over de volksvergadering. Vlak voordat de stemmen werden uitgebracht verschenen er plotsklaps troepen van de Bronzen Koning die het dorp aanvielen. Zelfverzekerd wilden de ambassadeurs Exodus op hen afsturen. Een huivering trok echter door het afschuwelijke construct. Zijn stem, als knarsende tandwielen, sprak de volgende woorden: “Protectieprotocol verworpen, annihilatieprotocol geïnitieerd.” Exodus keerde zich tegen zijn meesters en vocht voor de Bronzen Koning. Paniek verspreidde zich in het dorp. Hun ultieme wapen, Exodus, was overgelopen! Gelukkig waren er enkelen die in deze waanzin het hoofd koel hielden. Met behulp van een raadselachtige Tart wisten zij het baken waarmee de Bronzen Koning Exodus manipuleerde te breken. Toen de malafide invloed van de Koning verwijderd was kwam Exodus echter niet tot rust. Hoewel beroofd van een doel, zaaide de ziedende machine nog steeds dood en verderf. Om te voorkomen dat het dorp werd uitgemoord besloot Felorian, ambassadeur van de Sami, tot een wanhoopsdaad. Door zijn essentie van compassie en bescherming over te dragen aan Exodus wilde hij hem kalmeren. Hij slaagde in zijn opzet, Exodus kwam tot rust, maar Felorian betaalde met zijn leven.

Nu eindelijk duidelijk was wat de ware intenties waren van de Bronzen Koning verklaarden vele volken hem de oorlog. In de hoop de beslissing af te wenden viel de Bronzen Koning het dorp de volgende dag op volle gevechtssterkte aan. Onder leiding van zijn adjudant Lilliane slaagden zijn troepen erin het vaandel van de Arche Le Chevalier te roven, maar niet om het verzet van Yulak Dar te breken. Sinds die dag beoorlogen vele volken de Bronzen Koning, en schuiven zij hun onderlinge ruzies opzij. Tahir vecht naast de Sami, Havelingen naast Kannibalen. De eendracht is groot, maar voor hoe lang nog? Oude vetes worden nu eenmaal niet gemakkelijk vergeten……..

 

Expiatio 24

 

Daar lag hij, zijn levenloze blik en met bloed betraande ogen staarden voor hem de leegte in, overrompeld door de bloeddorstige omstanders, wie ieder klaar waren om het einde van zijn leven te bewerkstelligen.

 

De Bronzen Koning.

 

De man wie de meest brute criminelen, gewetenloze moordenaars en uitschot van elke samenleving verzamelde onder zijn banier. De man wie hun meedogenloosheid gebruikte om de zwakkeren te onderwerpen, ten goede van zijn Vrijstaat. De man wie kennis vergaarde, grootser dan een mens zou moeten hebben, en de hemel openreet.

 

Waar zijn aangezicht voorheen nog bij de meest dappere krijgers angst inboezemde, leek er op zijn laatste dag niets over te zijn van de voorheen zo machtige despoot.

Met de schamele restanten aan soldaten die hij en zijn handlanger, Remy Vidal, nog konden verzamelen voerde hij een wanhopige aanval naar de rituele plek. Eenmaal binnen viel de Bronzen Koning stil, alsof hij vreedzaam op zijn einde wachtte.

Binnen luttele seconden nadat de barrière die hem beschermde viel, hadden de Yulak Dari hun wapens diep in zijn vlees geplant. De verwarde, wanhopige roepen om onschuld en uitleg die hij uitkraamde werden door de inwoners van Yulak Dar niet gehoord, of simpelweg aan de kant gewuifd. De Bronshond had zich eindelijk in een positie gewerkt waar hij zich niet zomaar uit zou kunnen werken, hem laten ontsnappen was geen optie.

 

Zijn handlanger, de gevallen Tahiriaanse koning Remy Vidal, werd een noodlottig einde bespaard. Onder vrijgeleide, en met een nieuwe bondgenote in het verschiet verliet de afvallige adelman Yulak Dar. Met de dood van de Bronzen Koning zal hij niet de enige zijn die zijn bondgenootschappen herziet, en zijn volgende stappen beraamt.

Het was immer de dreiging van de Bronzen Koning die de volkeren deed samenwerken, het gevaar van zijn macht die de verschillen overbrugde.

Loyalisten worden onder vaandels geschikt, ambities worden gescandeerd.

Wanneer de rook van de oorlog wegtrekt, zal een nieuw wereldtoneel onthuld worden.